Polski English French German Russian

Budowa myjni - poradnik

Myjnie, jak każdy obiekt związany na stałe z gruntem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Procedura ta składa się z kilku etapów w czasie, których pomagamy Państwu w uzgodnionym zakresie. Na życzenie możemy przejąć całość i oddać obiekt „pod klucz”.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu po ustaleniu konfiguracji dostarczamy Państwu bezpłatnie w ramach kontraktu typowy projekt myjni (dot. myjni bezdotykowej). Projekt taki po wykonaniu jego adaptacji do miejsca instalacji stanowi pełnowartościowy dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. Wystąpienie do właściwego Wydziału Architektury i Urbanistyki U.M. o warunki zabudowy (Uwaga! Konieczne jedynie w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego w miejscu lokalizacji).
 2. Wystąpienie do gestorów sieci (energia elektryczna, wod.-kan., gaz) o warunki przyłączy.
 3. Pozyskanie z Wydziału Geodezji i Kartografii mapy do celów projektowych.
 4. Wykonanie adaptacji projektu typowego do warunków lokalnych lub wykonanie projektu indywidualnego. Dokumentacja projektowa obejmuje: plan zagospodarowania terenu, plan sieci (do ZUD – Zespół Uzgadniania Dokumentacji), projekt drogowy, projekty przyłączy: elektrycznego, wod.-kan., gazowego (jeśli wymagane), uzgodnienia z sanepidem, BHP, P- Poż., rzeczoznawcami.
 5. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Napotykane problemy:

 1. Często problemem jest wymaganie sporządzenia operatu oddziaływania na środowisko. Operat taki sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w „sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko” i ostatnią zmianą z 21 sierpnia 2007 r.
  Paragraf 3 ust. 1 powyżej przytoczonego Rozporządzenia określa przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Zmiana z 2007 roku wyłącza myjnie z obowiązku sporządzenia operatu (§3, ust. 1, pkt. 70).
  Uwaga! Tak jest oczywiście w większości przypadków. Rozporządzenie mówi również o odstępstwach od omawianego paragrafu w konkretnej lokalizacji w terenie.
 2. Pozwolenie wodnoprawne.
  Artykuł 122 ust. 1 pkt. 10 Ustawy Prawo Wodne z 18 lipca 2001 dotyczy myjni samochodowych i ma następujące brzmienie: „wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust 1”. Artykuł ten odwołuje się do Rozporządzenia właściwego Ministra do spraw środowiska, które wymienia te substancje bez podawania dopuszczalnych stężeń.
  Ponieważ stosowane w myjniach separatory substancji ropopochodnych są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1825 i zgodnie z powyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra zapewnia pożądany efekt.
  Ściśle, więc interpretując przepisy prawa pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne.
  Uwaga! Przed złożeniem dokumentów do pozwolenia na budowę należy zasięgnąć opinii właściwego dla danego terenu zarządu gospodarki wodnej przestawiając projekt myjni i wbudowany tam separator.