Polski English French German Russian

Społeczna odpowiedzialność biznesu

SwissContributionProgramme_logo.jpg
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

Strategia CSR

Rozpoczynamy w Spółce wdrożenie projektu
CSR — Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Uprzejmie informujemy Państwa, że w maju 2014 r. rozpoczęliśmy w Spółce wdrażanie projektu CSR ( ang. Corporate Social Responsibility). CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą SULTOF w swoich działaniach uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności P.T. Klientami.

Projekt będzie realizowany w Firmie do 28 lutego 2015 roku dzięki wsparciu finansowemu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przeznaczonych na wdrożenie przez PARP programu pod nazwą „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu — CSR”.

 

 

CSR Strategy
The Company started to implement CSR
a Corporate Social Responsibility project

We kindly inform you that on May 2014, the Company began a CSR (Corporate Social Responsibility) project implementation. CSR is a management strategy, according to which SULTOF in its activity takes into account social as well as environmental interests and relationships of various stakeholder groups, particularly the clients.

The project implementation will last until 28 February 2015, thanks to the financial support of the Swiss-Polish Cooperation Programme, distributed by PARP under the title "Increasing regional competitiveness through Corporate Social Responsibility – CSR".

more

 

 

SwissContributionProgramme_logo.jpg PARP_logo.jpg